Algemene voorwaarden Bowie Webdesign

Bowie Webdesign is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69703353 en is gevestigd aan de De Loo 13 (7751 SB) te Dalen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bowie Webdesign is een handelsnaam van Roossien Dienstverlening.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 6. Diensten: de diensten die Bowie Webdesign aanbiedt zijn het ontwerpen en het maken van websites op maat, op basis van een template en het aanbieden van kant en klare layouts.
 7. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Bowie Webdesign terzake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening op afstand waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 9. Website: de website die Bowie Webdesign gebruikt is https://www.bowiewebdesign.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bowie Webdesign, elke overeenkomst tussen Bowie Webdesign en Opdrachtgever en op elke dienst die door Bowie Webdesign wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bowie Webdesign aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden in elk geval op de website van Bowie Webdesign gepubliceerd en hiernaar wordt in de opdrachtbevestiging verwezen zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager voor desgewenst latere kennisneming.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Bowie Webdesign is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door Bowie Webdesign gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Bowie Webdesign is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Bowie Webdesign het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Bowie Webdesign gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Bowie Webdesign niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Levertijden in het aanbod van Bowie Webdesign zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bowie Webdesign niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Bowie Webdesign, zal Bowie Webdesign de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 7 dagen geldig, daarna kan Bowie Webdesign niet meer aan dit aanbod gehouden worden.
 3. Bowie Webdesign is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Bowie Webdesign zijn bevestigd aan Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever een zakelijke klant betreft, is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 6. Kant en klare Layouts die na aanschaf direct gedownload kunnen worden (in de downloadshop), zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 7. Voorts is het herroepingsrecht uitgesloten indien Opdrachtgever een website volledig op maat laat maken door Bowie Webdesign.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Bowie Webdesign een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Bowie Webdesign kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Bowie Webdesign ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als Bowie Webdesign kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 5. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Bowie Webdesign ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen.
 7. Zowel Opdrachtgever als Bowie Webdesign kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Bowie Webdesign nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of enige schadevergoeding.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Bowie Webdesign is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Bowie Webdesign Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meerwerkzaamheden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief btw. Indien Bowie Webdesign op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend worden. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de website wordt opgeleverd.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Bowie Webdesign gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Bowie Webdesign te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Bowie Webdesign. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Bowie Webdesign een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6. Een reeds aangegane opdracht kan niet kosteloos geannuleerd worden. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door Bowie Webdesign gemaakte kosten te betalen indien Bowie Webdesign reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zijnde een bedrijf kan een overeenkomst slechts tot 4 weken voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren, daarna is Opdrachtgever gehouden om tenminste 50% van het overeengekomen bedrag te voldoen. Hetwelk vermeerderd kan worden met door Bowie Webdesign geleden schade ten gevolge van het niet uitvoeren van de overeenkomst.
 7. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Bowie Webdesign gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 8. Bowie Webdesign is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden.
 9. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Bowie Webdesign gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever zijnde een consument zal eerst een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is Opdrachtgever zijnde een Consument in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Bowie Webdesign zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Bowie Webdesign meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering dienstverlening

 1. Bowie Webdesign zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Bowie Webdesign niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Bowie Webdesign, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Bowie Webdesign is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Bowie Webdesign op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Bowie Webdesign conform de overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

Artikel 9A – Gebruik downloadshop

 1. Opdrachtgever kan een layout of andere aangeboden producten downloaden via de downloadshop.
 2. Opdrachtgever ontvangt de download “as is” via een link in de door hem opgegeven e-mailadres. Bowie Webdesign biedt geen garanties over het individuele gebruik van de download producten.
 3. Nu de download direct na betaling beschikbaar is, is het herroepingsrecht van Opdrachtgever uitgesloten.

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Bowie Webdesign of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Bowie Webdesign recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Bowie Webdesign gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Bowie Webdesign spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 4. Bowie Webdesign heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 11 – Ontwikkelen en oplevering website

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website.
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen een en ander conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. Indien expliciet overeengekomen, kan Opdrachtgever een door Bowie Webdesign ontworpen website slechts gebruiken in combinatie met de door Bowie Webdesign aangeboden hostingservice.
 4. De door Bowie Webdesign ontwikkelde website is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord gegeven voor de website binnen een maximale termijn van 14 dagen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Bowie Webdesign. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Bowie Webdesign, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Bowie Webdesign zijn toe te rekenen.
 5. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
 6. Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.
 7. Indien expliciet overeengekomen kan Opdrachtgever een op maat gemaakte website slechts gebruiken in combinatie met de door Bowie Webdesign overeengekomen hostingdiensten.
 8. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website van Bowie Webdesign, of elementen van de website wil (laten) maken, dient Bowie Webdesign hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van Bowie Webdesign.
 9. Indien Opdrachtgever akkoord dient te geven op een verzoek van Bowie Webdesign, is de uiterlijke termijn om hierop te reageren 14 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te hebben gegeven. Indien hierna toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden kunnen hiervoor meerkosten gerekend worden.

Artikel 12 – Content plaatsen

 1. Indien overeengekomen kan Bowie Webdesign content plaatsen in de ontworpen website van Opdrachtgever. Hiertoe zal Opdrachtgever Bowie Webdesign de vereiste toegang verlenen en de content tijdig aanleveren. Indien hieraan niet voldaan is kan Bowie Webdesign de opdracht niet uitvoeren. Indien opdrachtgever hierdoor enige schade lijdt, komt dit enkel en alleen voor risico en rekening van Opdrachtgever en kan dit niet verhaald worden op Bowie Webdesign.
 2. Opdrachtgever is zelf eindverantwoordelijk voor het (laten) plaatsen van de content, alsmede voor de inhoud van de content. Opdrachtgever vrijwaart Bowie Webdesign voor aanspraken van derden ten aanzien van deze content.
 3. Bowie Webdesign plaats content conform afspraak, danwel wat van haar verwacht kan worden. Indien Opdrachtgever meer content wenst te plaatsen, is Bowie Webdesign gerechtigd om dit te weigeren indien de content meer is dan overeengekomen en/of meer wijzigt dan gemiddeld genomen. Het is uitsluitend aan Bowie Webdesign om dit te beoordelen en het meerwerk te weigeren en/of een meerprijs te vragen.
 4. Indien hierbij gebruik wordt gemaakt van Stockfoto’s dient Opdrachtgever hiervan de kosten te dragen. Dit wordt vooraf met Opdrachtgever besproken.

Artikel 13 – Onderhoud

 1. Indien overgekomen, zal Bowie Webdesign onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Bowie Webdesign, waarna Bowie Webdesign overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Bowie Webdesign gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Bowie Webdesign.
 4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Bowie Webdesign, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de programmatuur.

Artikel 14 – Garanties

 1. Bowie Webdesign voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Bowie Webdesign in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Bowie Webdesign gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Bowie Webdesign gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Bowie Webdesign staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bowie Webdesign spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op programmatuur wat door Bowie Webdesign zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Bowie Webdesign is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in de programmatuur dat niet door Bowie Webdesign ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Bowie Webdesign te melden op een wijze dat Bowie Webdesign in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Bowie Webdesign een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. Bowie Webdesign is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Bowie Webdesign naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Bowie Webdesign verstrekte inlichtingen.
 7. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Bowie Webdesign niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 8. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 9. Indien Opdrachtgever een Layout download via de downloadshop, ontvangt Opdrachtgever de Layout ‘as is’. Tenzij anders overeengekomen, geeft Bowie Webdesign geen garantie over de Layout.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Bowie Webdesign gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Bowie Webdesign de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@bowiewebdesign.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Bowie Webdesign verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Bowie Webdesign tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Bowie Webdesign op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Bowie Webdesign levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Bowie Webdesign heeft voldaan.
 2. Bowie Webdesign heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldoen, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Bowie Webdesign.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Bowie Webdesign worden vergoedt door Opdrachtgever. 

Artikel 17 – Opschorting

 1. Bowie Webdesign heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Bowie Webdesign is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Bowie Webdesign is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Bowie Webdesign is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Bowie Webdesign wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Bowie Webdesign, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Bowie Webdesign zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Bowie Webdesign buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Bowie Webdesign bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Bowie Webdesign, is Bowie Webdesign uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Bowie Webdesign binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Bowie Webdesign deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Bowie Webdesign in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Bowie Webdesign leidt tot aansprakelijkheid van Bowie Webdesign, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Bowie Webdesign is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Bowie Webdesign geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Bowie Webdesign overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Bowie Webdesign is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 6. Bowie Webdesign is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten.
 7. Bowie Webdesign staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Bowie Webdesign verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Aansprakelijkheid van Bowie Webdesign voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.
 9. Bowie Webdesign is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden die zonder uitdrukkelijke toestemming van Bowie Webdesign heeft plaatsgevonden.
 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Bowie Webdesign sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Bowie Webdesign geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Bowie Webdesign vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bowie Webdesign binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 12. De aansprakelijkheid van Bowie Webdesign eindigt in elk geval na verloop van een halfjaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Bowie Webdesign berusten uitsluitend bij Bowie Webdesign en worden door het gebruik van het product niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de gebruikslicentie (de codes van) de website te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bowie Webdesign. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen dient Bowie Webdesign expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Bowie Webdesign rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Bowie Webdesign vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever Bowie Webdesign hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 5. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Bowie Webdesign, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van €500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Bowie Webdesign onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Bowie Webdesign en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Bowie Webdesign op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Bowie Webdesign zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Bowie Webdesign niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Bowie Webdesign en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Bowie Webdesign verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Bowie Webdesign van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Bowie Webdesign voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Bowie Webdesign verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Bowie Webdesign of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@bowiewebdesign.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Bowie Webdesign de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Bowie Webdesign zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Bowie Webdesign en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Bowie Webdesign kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Bowie Webdesign en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.